از طریق فرم زیر می توانید با پایگاه اطلاع رسانی روستای ترکان تماس بگیرید.