تخریب و بازسازی فضای داخلی غسالخانه با همیاری خیرین و دهیاری روستا انجام گرفت.