نصب پایه های دوربین های مدار بسته در سطح روستا توسط دهیاری روستای ترکان

نصب پایه های دوربین مداربسته در سطح روستا توسط دهیاری روستا در بلوار اصلی روستا و با مرکزیت ایستگاه آتشنشانی در حال انجام می باشد.