در هفته جاری ، بارش باران که همراه با سیل نیز بود باعت خساراتی در روستای ترکان شد.