در هفته جاری ، بارش باران که همراه با سیل نیز بود باعت خساراتی در روستای ترکان شد.

 

یشتر خسارت بارندگی و جاری شدن سیلاب در حوزه کشاورزی ، راه ارتباطی روستایی و جاده بین مزارع و قنات قدیمی روستا است.

 متاسفانه به برخی جاده های بین مزارع  روستای ترکان نیزخسارت وارد شده است.