تابلو ورودی روستا توسط دهیاری در محل ورودی جاده ترکان مروست بزودی نصب خواهد شد.